Post

Tagalog Jokes 2013: Hindi lahat?

Hindi lahat ng party ay masaya--3RD PARTY 
Hindi lahat ng 13 ay malas--13TH MONTH PAY 
Hindi lahat ng negative nakakalungkot- PREGNANCY TEST (whew) 
Hindi lahat ng positive ikina-sasaya- -HIV POSITIVE 

Share Button

Like TESDA Online Course Free